TOKSEN – PHƯƠNG PHÁP TRỊ LIỆU THÁI MASSAGE CỔ TRUYỀN LẦN ĐẦU TIÊN ÁP DỤNG TẠI “KHỎE MASSAGE”
 

khoemassage.comTOKSEN – PHƯƠNG PHÁP TRỊ LIỆU THÁI MASSAGE CỔ TRUYỀN LẦN ĐẦU TIÊN ÁP DỤNG TẠI “KHỎE MASSAGE”

“TOKSEN” massage (mátxa) là một phương pháp massage (matxa) cổ có nguồn gốc từ miền bắc Thái Lan (có cách đây hơn 5000 năm) sử dụng một cái búa và một cái nêm làm bằng gỗ của cây me để làm thư giãn cơ bắp bằng một chuyển động gõ nhịp nhàng. “TOKSEN” là sự kết hợp giữa 2 từ, “TOK” là từ tượng thanh phát ra từ búa gỗ và cái nêm, “SEN” là những đường năng lượng (huyệt đạo) trên cơ thể. “TOKSEN” sử dụng nhịp gõ nhẹ của búa gỗ và cái nêm trên các đường huyệt đạo cơ bản để tạo ra một rung động sâu đến lớp màng cơ của xương trong cơ thể. Kết hợp với phương pháp massage Thái (Thai massage) cổ truyền, “TOKSEN” giúp điều trị đau nhức cơ thể, tắc nghẽn năng lượng, lưu thông tinh khí, các vấn đề liên quan đến thần kinh, cải thiện chức năng hữu cơ và trao đổi chất của cơ thể, loại bỏ căng thẳng, làm dịu tâm trí và săn chắc cơ bắp.

“KHỎE massage” hợp tác với “Doi Num Sub Thai massage and herbal compress school” (Chủ tịch hội đồng quản trị công ty – Mr. Nopporn Visuttisakchai - Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp Spa Thái Lan) đưa kỹ thuật “TOKSEN” vào Việt nam nhằm tăng thêm dịch vụ sức khỏe phục vụ cộng đồng. Khóa học đầu tiên với 10 kỹ thuật viên đã thành công tốt đẹp, với kỹ thuật được truyền đạt từ Thai Master chúng tôi hy vọng sẽ đem đến cho quý khách nhứng giây phút trải nghiệm mới lạ và bổ ích của một trong những trường phái Thai massage nổi tiếng.

 

“TOKSEN” massage (mátxa) làmộtphươngpháp massage cổcónguồngốctừmiềnbắcTháiLan (cócáchđâyhơn 5000 năm) sửdụngmộtcáibúavàmộtcáinêmlàmbằnggỗcủacây me đểlàmthưgiãncơbắpbằngmộtchuyểnđộnggõnhịpnhàng. “TOKSEN” làsựkếthợpgiữa 2 từ, “TOK” làtừtượngthanhphátratừbúagỗvàcáinêm, “SEN” lànhữngđườngnănglượng (huyệtđạo) trêncơthể. “TOKSEN” sửdụngnhịpgõnhẹcủabúagỗvàcáinêmtrêncácđườnghuyệtđạocơbảnđểtạoramột rung độngsâuđếnlớpmàngcơcủaxươngtrongcơthể. Kếthợpvớiphươngpháp massage Thái (Thai massage) cổtruyền, “TOKSEN” giúpđiềutrịđaunhứccơthể, tắcnghẽnnănglượng, lưuthôngtinhkhí, cácvấnđềliênquanđếnthầnkinh, cảithiệnchứcnănghữucơvàtraođổichấtcủacơthể, loạibỏcăngthẳng, làmdịutâmtrívàsănchắccơbắp.

“KHỎE massage” hợptácvới “DoiNum Sub Thai massage and herbal compress school” (Chủtịchhộiđồngquảntrịcôngty – Mr. NoppornVisuttisakchai - Chủtịchhiệphộidoanhnghiệp Spa TháiLan) đưakỹthuật“TOKSEN”vàoViệtnamnhằmtăngthêmdịchvụsứckhỏephụcvụcộngđồng. Khóahọcđầutiênvới 10 kỹthuậtviênđãthànhcôngtốtđẹp, vớikỹthuậtđượctruyềnđạttừ Thai Master chúngtôihyvọngsẽđemđếnchoquýkháchnhứnggiâyphúttrảinghiệmmớilạvàbổích.